Fridays : Explanation of Al Durar Al Bahiyyah (fiqh)

Saturdays : Explanation of Manthoomat Al Adaab Al Shariyyah.

Both class are at 8 PM UK , “Authentic Salafeyyah” Paltak room.